Familierecht

Familierecht · 11 maart 2024
In een vonnis van de familierechtbank werd ingegaan op een vordering van onze cliënte waarbij werd gesteld dat in dit concrete dossier de terugbetaling van buitengewone kosten voor bijkomende spanningen zorgde voor partijen. Inderdaad de buitengewone kosten zorgen soms voor discussies zodat de rechtbank het wenselijk achtte een forfaitair bedrag op te leggen ter dekking van de bijdrage in de buitengewone kosten. De rechtbank noemt dat een “all-in” onderhoudsbijdrage. De hoogte van dit...
Familierecht · 08 maart 2024
Als de echtscheiding wordt uitgesproken, zal de familierechtbank (op verzoek van een van de partijen) een notaris aanstellen met als taak over te gaan tot de bewerkingen van vereffening en verdeling van de huwgemeenschap en/of onverdeeldheid die tussen de ex-echtgenoten heeft bestaan. Hiertoe zal de notaris partijen (en hun advocaten raadslieden) uitnodigen om aanwezig te zijn bij de opening van werkzaamheden, waarbij de notaris in eerste instantie zal pogen partijen te verzoenen. Door de...
Familierecht · 10 januari 2023
In het kader van een gerechtelijke vereffening en verdeling (van bv. een nalatenschap, huwelijksvermogen) dienen partijen hun aanspraken en stukken over te maken aan de notaris en de overige partijen binnen welbepaalde termijnen, die hetzij minnelijk werden overeengekomen hetzij wettelijk worden bepaald. Van zodra stukken laattijdig worden overgemaakt dienen deze stukken te worden geweerd en kunnen zij niet in aanmerking worden genomen. Art. 1220 §1 Ger.W. bepaalt immers dat behoudens akkoord...
Familierecht · 20 april 2022
Ingevolge art. 203, §1 BW zijn ouders naar evenredigheid van hun middelen gehouden om te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Als de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind. De kosten omvatten zowel de gewone als de buitengewone kosten. De gewone kosten zijn alle gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het kind....
Familierecht · 04 februari 2022
Dit is een veel voorkomende vraag. In theorie zijn er meerdere mogelijkheden als mensen beslissen om uit elkaar te gaan. Je kan allebei vertrekken uit het huis en het te koop stellen. Als er nog een lening te betalen is zal de bank eerst het nog verschuldigde bedrag terugvragen. Daarna is het saldo in principe te delen door twee voor elk 50%. Maar hierop bestaan heel wat correcties. Het kan namelijk zijn dat in je notariële akte opgenomen is dat een van de twee bij de aankoop er meer eigen...
Familierecht · 20 augustus 2021
Wat moet je doen als het thuis echt niet meer gaat? Scheiden, maar hoe? Wat zijn je rechten en welke gevaren zijn er? Als je thuis ziet dat het niet meer lukt met je partner, doe je er goed aan om de juiste informatie te zoeken. Een scheiding, zowel voor wie getrouwd is als wie samenwoont, brengt altijd financiële gevolgen met zich mee, los van de situatie van eventuele kinderen. Welke rechten heb ik in verband met de kinderen? Is er automatisch sprake van een week/week, een gelijk verdeeld...
Familierecht · 25 juni 2021
In elke situatie wordt er getracht om tot een minnelijke regeling te komen. Vaak is het moeilijk voor u en uw partner om hierover een gesprek te hebben. Met respect voor de emoties van elk is het nuttig dat iemand met kennis van zaken tracht een oplossing voor te stellen. In een officiële vereffening en verdeling wordt er ook steeds getracht om tot een minnelijke regeling te komen, zelfs nadat de rechtbank een gerechtelijke notaris heeft aangesteld. Indien dat niet lukt, zal er een eerste...
Familierecht · 07 april 2021
Er zijn in het algemeen twee manieren om tot een echtscheiding te komen. De eerste manier, die het vaakst voorkomt op ons kantoor, is deze van de echtscheiding met onderlinge toestemming. Dit betekent dat wij trachten een overeenkomst te bereiken over alle aspecten, met andere woorden zowel over problemen van de kinderen als over financiële zaken. De tweede manier is de echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting. Deze moeilijke term houdt in dat er niet over alles een akkoord is. De...
Familierecht · 05 januari 2021
Wij krijgen veel vragen van mensen die vrezen dat het tot een scheiding komt. Het is daarom best je vooraf te informeren over de gevolgen. Veel vragen gaan over het huis: wie kan er blijven wonen? Wie moet vertrekken? Is het in mijn nadeel als ik tijdelijk het huis verlaat? Heeft dat invloed op de regeling van de kinderen? Andere vragen gaan ook over de financiële gevolgen van een huis: als er een lening loopt moet deze voorlopig verder afbetaald worden: wie betaalt deze lening? En hoe...
Familierecht · 27 november 2018
In het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) dienden sedert september 2014 partijen slechts één maal (ipv 2 maal) persoonlijk te verschijnen voor de rechtbank, waarbij zij alsdan aan de rechtbank bevestigden te willen scheiden. Indien partijen op het ogenblik van de neerlegging van het verzoekschrift strekkende tot EOT reeds meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden leven, kon de procedure zelfs schriftelijk verlopen. Partijen dienden alsdan niet langer persoonlijk te...

Meer weergeven