· 

Scheiding en vereffening - verdeling

Als de echtscheiding wordt uitgesproken, zal de familierechtbank (op verzoek van een van de partijen) een notaris aanstellen met als taak over te gaan tot de bewerkingen van vereffening en verdeling van de huwgemeenschap en/of onverdeeldheid die tussen de ex-echtgenoten heeft bestaan.

 

Hiertoe zal de notaris partijen (en hun advocaten raadslieden) uitnodigen om aanwezig te zijn bij de opening van werkzaamheden, waarbij de notaris in eerste instantie zal pogen partijen te verzoenen. 

 

Door de notaris kan trouwens op elk moment van de gerechtelijke vereffening een akkoord of deelakkoord genoteerd worden.

 

Indien een regeling tussen partijen niet mogelijk blijkt, dienen partijen hun aanspraken te formuleren uiterlijk twee maanden na de boedelbeschrijving of na de verzaking van boedelbeschrijving of na het eventuele deskundigenverslag. 

 

Na het eventuele overzicht van de aanspraken van de notaris beschikt iedereen over 2 maanden om te reageren op de aanspraken van de andere partij.

 

Door de notaris zal op basis van deze gegevens en de bijgebrachte bewijsstukken, die partijen aan de notaris overhandigen, een staat van vereffening opstellen, en dit binnen een termijn van 4 maanden.  Indien partijen zich akkoord verklaren met dit voorstel zoals overgemaakt door de notaris, zal de vereffening en verdeling kunnen afgesloten worden.

 

Partijen kunnen evenwel ook opmerkingen (genoemd bezwaren) op deze staat formuleren binnen de maand, waarna de notaris een PV van geschillen en moeilijkheden zal opstellen, alsmede een advies (binnen de 2 maanden) zal overmaken aan de rechtbank. 

 

De rechtbank zal vervolgens een beslissing nemen omtrent de geformuleerde bezwaren, waarbij de rechtbank het standpunt van de notaris al dan niet geheel of gedeeltelijk zal bevestigen.

 

Het is aldus van belang om tijdig uw volledige aanspraken met de nodige bewijsstukken bij te brengen teneinde uw rechten ten volle te kunnen vrijwaren. Uiteraard kunnen we u hierbij bijstaan om het best mogelijke resultaat te bekomen. 

 

U kan ons kantoor contacteren op 015/22 14 29 of info@advocaten-heist.be.