Erfrecht

Erfrecht · 11 maart 2024
Erfenisbejaging, een grond tot nietigheid van het testament Met een testament heeft de erflater tot doel de verdeling van zijn of haar nalatenschap te regelen. Dit zoals de erflater het zelf wil, en waarbij (normaal gezien) afstand wordt gedaan van de wettelijke verdeelsleutel. Alvorens een testament rechtsgeldig kan worden verklaard, dient het testament aan enkele vormvereisten te voldoen, moet de erflater ten tijde van het opstellen van het testament handelingsbekwaam zijn geweest en mag er...
Erfrecht · 05 december 2023
In het kader van een aantal nalatenschappen hebben we te maken met aandelen in vennootschappen. Deze problematiek is bijzonder en vraagt enige ervaring. Als u daarmee geconfronteerd wordt raden we u zeker aan een raadsman te contacteren. We hebben in dit kader veel ervaring opgebouwd in ons kantoor zodat we u met raad en daad kunnen bijstaan. Dergelijke zaken zijn vrij complex, vragen een goede voorbereiding en een strikte opvolging. In tal van gevallen zal het nodig zijn om deze aandelen te...
Erfrecht · 28 november 2023
Na de aanstelling van een gerechtelijke notaris door de familierechtbank zal de notaris de partijen bijeen roepen en kennis nemen van de aanspraken van elke erfgenaam. In dit kader wordt bekeken of er een testament is en of dit al dan niet geldig is. De rechten van elke erfgenaam worden vastgelegd. Tevens moet nagegaan worden wat effectief tot de nalatenschap behoort, dit kan gebeuren in consensus tussen partijen of door middel van het opstellen van een inventaris. Bij het opstellen van een...
Erfrecht · 21 november 2023
Wat kan u doen als u vaststelt dat er bij een erfenis ernstige problemen ontstaan? Soms ziet u problemen in het kader van de nalatenschap reeds lang op voorhand aankomen maar soms verrast het u ook helemaal: u bent erfgenaam en de andere erfgenamen willen niet tot een correcte vereffening en verdeling komen. In een dergelijk geval bekijken we met u de opties op voorhand. In heel veel gevallen is het mogelijk om de andere partijen uit te nodigen voor een vergadering om alsnog tot een minnelijke...
Erfrecht · 18 november 2021
U heeft de liefde van uw leven ontmoet en gaat trouwen. Wat zijn de gevolgen van een huwelijk voor uw kinderen uit een vorige relatie en voor uw nieuwe echtgeno(o)t(e) en eventuele kinderen uit uw nieuwe huwelijk bij uw overlijden? Uw kinderen blijven steeds uw wettelijke erfgenamen. Door uw huwelijk verkrijgt uw echtgeno(o)t(e) bij uw overlijden als langstlevende echtgeno(o)t(e) het vruchtgebruik van de nalatenschap Uw kinderen (ongeacht of deze uit het eerste of tweede huwelijk geboren zijn)...
Erfrecht · 17 september 2018
Over hoeveel mag men zelf beschikken tijdens zijn leven? Hoeveel mag men schenken? Zoals in een vorig blogbericht aangegeven, moeten we daarvoor bekijken hoeveel de nalatenschap in zijn totaliteit omvat. In de vroegere wet was het beschikbaar deel anders naargelang het aantal kinderen dat men had. Voor wie één kind had, bepaalde de wet dat men over de helft van zijn nalatenschap vrij kon beschikken. De andere helft was dus gereserveerd voor het enig kind. Indien men twee kinderen had, kon men...
Erfrecht · 10 september 2018
Wat is een inbreng, inkorting, een schenking op voorschot, een schenking vooruit en buiten deel? Het gebeurt dat iemand voor zijn overlijden een schenking doet aan zijn/haar kind(eren). Op die manier kan iemand bevoordeeld zijn bij de latere erfenis. Om die reden gaat men later bij het overlijden wat geschonken is opnieuw inbrengen in het geheel van wat geërfd wordt. Deze inbreng gebeurt alleen met schenkingen op voorschot en dit staat dan tegenover de schenking vooruit en buiten deel. Wat op...
Erfrecht · 03 september 2018
Door de wet van 6 juli 2017 worden de regels inzake het verwerpen van een nalatenschap grondig veranderd. Waar dit voorheen de bevoegdheid was van de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, zal u dit voortaan bij de notaris moeten doen. De notaris zal hiervoor een plechtige akte moeten opstellen. Daarna wordt dit bekend gemaakt door publicatie in het Belgisch Staatsblad binnen de 15 dagen na de akte.