Omgevingsrecht

Omgevingsrecht · 19 april 2024
Op verzoek van Johan Verstraeten werd de vergunning van AB Inbev door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd. De pers berichtte hierover als volgt in HLN, De Morgen, VRT en De Tijd: Omgevingsvergunning brouwerij AB InBev in Leuven vernietigd, maar bedrijf mag voorlopig openblijven | Leuven | hln.be Omgevingsvergunning brouwerij AB InBev in Leuven vernietigd: ‘Er is morgen nog steeds bier’ | De Morgen Omgevingsvergunning brouwerij AB InBev in Leuven vernietigd, "maar bier blijft...
Omgevingsrecht · 08 januari 2024
Wanneer een overheid een omgevingsvergunning verleent, kan je als betrokken publiek in een eerste fase beroep aantekenen tegen de omgevingsvergunning bij een hogere overheid. Dit wordt een “administratief beroep” genoemd en heeft als voordeel dat de hogere overheid inhoudelijk een volledig nieuwe beoordeling maakt over de vergunningsaanvraag. Tijdens de administratieve beroepsprocedure dienen de beroepsindieners een beroepschrift in, waarin ze uiteen zetten waarom de hogere overheid de...
Omgevingsrecht · 15 november 2023
Een burengeschil ontstaat vaak naar aanleiding van (al dan niet vermeende) burenhinder. Deze kan de vorm aannemen van rookhinder, geurhinder, geluidshinder, … maar ook van hinder wegens uitzichten. Wat als de buren zogenaamde hinder ondervinden van uitgevoerde werken op uw perceel? Wat als zij stellen dat u de afstandsregels met de perceelsgrens niet heeft gerespecteerd en dat hierdoor hun privacy wordt geschonden? Toepasselijke wetgeving Op 1 september 2021 trad het nieuw Burgerlijk Wetboek...
Omgevingsrecht · 06 juli 2023
Ons kantoor stond cliënten bij die met succes het RUP aanvochten te Bocholt. Voor meer info kan u terecht in dit artikel van cliënten: 100 hectare bos gered van de kettingzaag - BOS+ (bosplus.be) Indien u meer info wenst, kan u ons contacteren op info@advocaten-leuven.be – 016/30 14 40.
Omgevingsrecht · 23 juni 2023
In het vonnis van 21 juni 2023 veroordeelde de Voorzitter van de rechtbank eerste aanleg Brussel het Vlaamse Gewest voor het niet naleven van de Nitraatrichtlijn. Mr. Verstraeten trad op voor vijf vzw’s: Greenpeace Belgium, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, WWF Belgium en Dryade. Samen hebben zij in 2022 het Vlaamse Gewest gedagvaard op grond van de milieustakingswet. Het Vlaams Gewest blijft immers al jaren in gebreke om de norm van 50mg/l die de nitraatrichtlijn oplegt te halen. Meer...
Omgevingsrecht · 22 juni 2023
Bij vonnis van 13.06.2023 stelde de Vrederechter te Lier dat twee oude Eikenbomen geen bovenmatige burenhinder aan hun buren berokkenden en bijgevolg niet gesnoeid of gekapt dienden te worden. Onze cliënt werd gedagvaard door twee buren die grenzen aan de tuin waarop de Eikenbomen zich bevinden. De bomen waren op het moment van dagvaarding minstens 70 jaar oud. Aanvankelijk eisten de buren de kap van de bomen om nadien het kandelaberen te vragen aan de rechtbank. Kandelaberen is echter een...
Omgevingsrecht · 30 januari 2023
Een belangrijke aanpassing aan het strafwetboek is het strafbaar stellen met 10 tot 20 jaar gevangenisstraf van ecocide.[1] In het nieuwe strafwetboek zou dit beschreven worden als volgt:[2] “het opzettelijk plegen van een illegale handeling, die ernstige, grootschalige en langdurige schade aan het milieu veroorzaakt, wetende dat deze handelingen dergelijke schade toebrengen” Aldus zijn er verschillende elementen die uit de definitie blijken: opzettelijkheid, illegaliteit, grote gevolgen...
Omgevingsrecht · 20 januari 2023
De omgevingsvergunning Street maakt het mogelijk om voorafgaand aan een project initiatief te nemen en een overleg te organiseren met de overheid. De bedoeling hiervan is uiteraard om een afstemming te vinden tussen de overheid en de projectaanvrager en om na te gaan of een eventueel project al dan niet haalbaar is. Zo wordt vermeden dat een nutteloze procedure wordt opgestart en kan eventueel door de aanvrager nog een wijziging aangebracht worden alvorens de aanvraag effectief in te dienen....