Huur · 01 juli 2024
Indien de overeengekomen huurtijd afloopt, dan kan zich de vraag opdringen of men dan als huurder dan wel als verhuurder stappen moet ondernemen. Is het essentieel dat de huur formeel wordt opgezegd door één van hen, of mag je er van uitgaan dat je als huurder de woning mag verlaten bij einde huur dan wel dat je als verhuurder de huurder kan dwingen de woning te verlaten. De vraag of de huur formeel moet worden opgezegd is dan ook relevant zowel voor de huurder die wenst te vertrekken, als...
Omgevingsrecht · 19 april 2024
Op verzoek van Johan Verstraeten werd de vergunning van AB Inbev door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd. De pers berichtte hierover als volgt in HLN, De Morgen, VRT en De Tijd: Omgevingsvergunning brouwerij AB InBev in Leuven vernietigd, maar bedrijf mag voorlopig openblijven | Leuven | hln.be Omgevingsvergunning brouwerij AB InBev in Leuven vernietigd: ‘Er is morgen nog steeds bier’ | De Morgen Omgevingsvergunning brouwerij AB InBev in Leuven vernietigd, "maar bier blijft...
Familierecht · 11 maart 2024
In een vonnis van de familierechtbank werd ingegaan op een vordering van onze cliënte waarbij werd gesteld dat in dit concrete dossier de terugbetaling van buitengewone kosten voor bijkomende spanningen zorgde voor partijen. Inderdaad de buitengewone kosten zorgen soms voor discussies zodat de rechtbank het wenselijk achtte een forfaitair bedrag op te leggen ter dekking van de bijdrage in de buitengewone kosten. De rechtbank noemt dat een “all-in” onderhoudsbijdrage. De hoogte van dit...
Erfrecht · 11 maart 2024
Erfenisbejaging, een grond tot nietigheid van het testament Met een testament heeft de erflater tot doel de verdeling van zijn of haar nalatenschap te regelen. Dit zoals de erflater het zelf wil, en waarbij (normaal gezien) afstand wordt gedaan van de wettelijke verdeelsleutel. Alvorens een testament rechtsgeldig kan worden verklaard, dient het testament aan enkele vormvereisten te voldoen, moet de erflater ten tijde van het opstellen van het testament handelingsbekwaam zijn geweest en mag er...
Familierecht · 08 maart 2024
Als de echtscheiding wordt uitgesproken, zal de familierechtbank (op verzoek van een van de partijen) een notaris aanstellen met als taak over te gaan tot de bewerkingen van vereffening en verdeling van de huwgemeenschap en/of onverdeeldheid die tussen de ex-echtgenoten heeft bestaan. Hiertoe zal de notaris partijen (en hun advocaten raadslieden) uitnodigen om aanwezig te zijn bij de opening van werkzaamheden, waarbij de notaris in eerste instantie zal pogen partijen te verzoenen. Door de...
Omgevingsrecht · 08 januari 2024
Wanneer een overheid een omgevingsvergunning verleent, kan je als betrokken publiek in een eerste fase beroep aantekenen tegen de omgevingsvergunning bij een hogere overheid. Dit wordt een “administratief beroep” genoemd en heeft als voordeel dat de hogere overheid inhoudelijk een volledig nieuwe beoordeling maakt over de vergunningsaanvraag. Tijdens de administratieve beroepsprocedure dienen de beroepsindieners een beroepschrift in, waarin ze uiteen zetten waarom de hogere overheid de...
Erfrecht · 05 december 2023
In het kader van een aantal nalatenschappen hebben we te maken met aandelen in vennootschappen. Deze problematiek is bijzonder en vraagt enige ervaring. Als u daarmee geconfronteerd wordt raden we u zeker aan een raadsman te contacteren. We hebben in dit kader veel ervaring opgebouwd in ons kantoor zodat we u met raad en daad kunnen bijstaan. Dergelijke zaken zijn vrij complex, vragen een goede voorbereiding en een strikte opvolging. In tal van gevallen zal het nodig zijn om deze aandelen te...
Erfrecht · 28 november 2023
Na de aanstelling van een gerechtelijke notaris door de familierechtbank zal de notaris de partijen bijeen roepen en kennis nemen van de aanspraken van elke erfgenaam. In dit kader wordt bekeken of er een testament is en of dit al dan niet geldig is. De rechten van elke erfgenaam worden vastgelegd. Tevens moet nagegaan worden wat effectief tot de nalatenschap behoort, dit kan gebeuren in consensus tussen partijen of door middel van het opstellen van een inventaris. Bij het opstellen van een...
Erfrecht · 21 november 2023
Wat kan u doen als u vaststelt dat er bij een erfenis ernstige problemen ontstaan? Soms ziet u problemen in het kader van de nalatenschap reeds lang op voorhand aankomen maar soms verrast het u ook helemaal: u bent erfgenaam en de andere erfgenamen willen niet tot een correcte vereffening en verdeling komen. In een dergelijk geval bekijken we met u de opties op voorhand. In heel veel gevallen is het mogelijk om de andere partijen uit te nodigen voor een vergadering om alsnog tot een minnelijke...
Omgevingsrecht · 15 november 2023
Een burengeschil ontstaat vaak naar aanleiding van (al dan niet vermeende) burenhinder. Deze kan de vorm aannemen van rookhinder, geurhinder, geluidshinder, … maar ook van hinder wegens uitzichten. Wat als de buren zogenaamde hinder ondervinden van uitgevoerde werken op uw perceel? Wat als zij stellen dat u de afstandsregels met de perceelsgrens niet heeft gerespecteerd en dat hierdoor hun privacy wordt geschonden? Toepasselijke wetgeving Op 1 september 2021 trad het nieuw Burgerlijk Wetboek...

Meer weergeven