Administratief recht

Administratief recht · 17 november 2022
Recent vernietigde de Raad van State een beslissing van de Deputatie waarbij de Deputatie een onder voorwaarden een milieuvergunning had verleend.[1] Meester Johan Verstraeten trad in deze zaak op voor de verzoekende partij wiens beroep bij de Deputatie tegen de milieuvergunning in kwestie gedeeltelijk werd ingewilligd. De Raad oordeelde dat de Deputatie in de fout was gegaan door te oordelen dat bijlage 4.5.4 bij Vlarem II niet van toepassing zou zijn voor alle geluidsgerelateerde...
Administratief recht · 25 mei 2022
De Vlaamse regering moet een dwangsom van 850.000 euro betalen aan Greenpeace voor falend Luchtbeleidsplan. Lees het artikel op Het Nieuwsblad hier.
Administratief recht · 29 juli 2020
Na een vorige veroordeling door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op 10 oktober 2018 werd het Vlaams Gewest verplicht om een luchtkwaliteitsplan op te stellen binnen het jaar om de periode van overschrijding van grenswaarden zo kort mogelijk te houden. Echter, de Vlaamse overheid bleef opnieuw in gebreke. De rechtbank stelt vast dat het Vlaamse plan geen tijdschema bevat om de doelstellingen uit te voeren. “De resultaatsvereiste om een tijdschema voor de uitvoering van de...
Administratief recht · 28 april 2020
Bij arrest van 05.03.2020 besliste het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van de wet van 28.06.2015 waarbij beslist werd tot de geleidelijke uitstap uit de kernenergie. Deze wet had als bedoeling om de levensduur van de kerncentrales te verlengen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter dat art. 6 van de richtlijn 92/43/EEG oplegt dat er voorafgaand een milieueffectbeoordeling dient te worden gemaakt. Het is duidelijk dat er geen MER in dit geval was opgesteld. Evenmin werd er een openbaar...
Administratief recht · 28 oktober 2019
Er is maatschappelijk en politiek deining ontstaan omdat er tijdelijk sprake was van een beperking om beroep in te stellen tegen vergunningen. De Vlaamse Decreetgever had immers op 8 december 2017 beslist dat wanneer men beroep wilde aantekenen tegen een vergunning en desgevallend naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen wilde stappen, men gebruik had moeten maken van het openbaar onderzoek om daar een gemotiveerd standpunt/opmerking/bezwaar neer te schrijven. Dit maakte dat mensen die slechts...
Administratief recht · 22 oktober 2019
Op verzoek van diverse cliënten mochten wij een verzoekschrift neerleggen tegen het besluit van de provincie Vlaams-Brabant van 11 oktober 2016 inzake het PRUP Diest, bedrijventerreinen Leuvensesteenweg. Waar de Raad van State reeds in 2014 een vernietigingsarrest had uitgesproken, stelt de Raad van State heden dat er een schending is van de watertoets. Wanneer blijkt dat het aannemen van een plan een schadelijk effect op het watersysteem kan doen ontstaan moet de plannende overheid ofwel de...
Administratief recht · 23 januari 2019
Het Grondwettelijk Hof sprak zich recent uit over een wet waarin het overheidsbedrijf Delcredere buiten de openbaarheid van bestuur werd geplaatst. De wetgever was van oordeel dat de mogelijkheid voor particulieren en belangengroepen om inzage te nemen in de documenten van de dienst de goede werking ervan verstoorde. Het Grondwettelijk hof oordeelde echter dat de openbaarheidswetgeving reeds waarborgen inhoudt ter bescherming van de bedrijfsgeheimen van de dienst, waardoor een algemene...
Administratief recht · 08 november 2018
In een vonnis van 10 oktober 2018 heeft de Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel twee vorderingen ingesteld tegen het Vlaams Gewest ontvankelijk en gegrond verklaard. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft in januari 2018 nieuwe modellen vrijgegeven waaruit blijkt dat in Vlaanderen de Europees opgelegde jaargrenswaarde voor stikstofdioxide op verschillende plekken worden overschreden. De verzoekende partij in deze procedure kaartte aan dat deze overschrijdingen...
Administratief recht · 25 oktober 2018
Rechtbank veroordeelt Vlaamse overheid voor luchtvervuiling. Het artikel in Knack leest u hier.

Meer weergeven