Huur

Huur · 21 september 2018
Sinds 1 september 2017 is het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in werking getreden. Voor het ontstaan van dit decreet was het niet mogelijk om een handelshuurovereenkomst af te sluiten voor een duur korter dan 9 jaar. De huur met een duurtijd van minder dan een jaar werd zelfs uitdrukkelijk uit het toepassingsgebied van de Handelshuurwet uitgesloten: 'De bepalingen van deze afdeling zijn evenwel niet van toepassing: 1° Op de huur die wegens de aard of bestemming van...