Huur

Huur · 01 juli 2024
Indien de overeengekomen huurtijd afloopt, dan kan zich de vraag opdringen of men dan als huurder dan wel als verhuurder stappen moet ondernemen. Is het essentieel dat de huur formeel wordt opgezegd door één van hen, of mag je er van uitgaan dat je als huurder de woning mag verlaten bij einde huur dan wel dat je als verhuurder de huurder kan dwingen de woning te verlaten. De vraag of de huur formeel moet worden opgezegd is dan ook relevant zowel voor de huurder die wenst te vertrekken, als...
Huur · 21 september 2018
Sinds 1 september 2017 is het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in werking getreden. Voor het ontstaan van dit decreet was het niet mogelijk om een handelshuurovereenkomst af te sluiten voor een duur korter dan 9 jaar. De huur met een duurtijd van minder dan een jaar werd zelfs uitdrukkelijk uit het toepassingsgebied van de Handelshuurwet uitgesloten: 'De bepalingen van deze afdeling zijn evenwel niet van toepassing: 1° Op de huur die wegens de aard of bestemming van...