Samenwerken met ons kantoor

Kosten en erelonen

Vanaf 01/01/2014 zijn de ereloontarieven exclusief 21% BTW.

 

Het ereloon wordt bepaald in functie van:

  • Het belang van de zaak
  • De dringendheid
  • De complexiteit
  • Het resultaat

Bij het aanvatten van uw dossier wordt een overeenkomst gemaakt met een ereloontarief per uur. Er kan tevens gewerkt worden tegen een afgesproken bedrag of percentage. Dat spreken we samen af.

 

Indien een ereloon per uur wordt aangerekend, ontvangt u een gedetailleerd overzicht van alle prestaties en kosten in uw dossier bij de eindafrekening.

 

Er worden geregeld provisies (tussentijdse betalingen) gevraagd.

 

Daarnaast dient u rekening te houden met administratieve kosten voor verplaatsingen, fotokopies, briefwisseling, e-mail, telefoon, fax…

 

Externe kosten worden rechtstreeks aan de cliënt aangerekend, zoals bijvoorbeeld kosten van deskundigen, gerechtsdeurwaarders of gerechtskosten.


Gratis advocaat

 

Erelonen en kosten kunnen in een aantal gevallen gedragen worden door uw rechtsbijstandsverzekering. Bespreek dit met ons, bij de aanvang van onze samenwerking. Dan brengen we alle formaliteiten voor u in orde.


Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de prestaties geleverd door de advocaten van het kantoor Vandebroeck – De Rieck – Verstraeten.

 

De advocaat kan bij aanvang van de opdracht en tijdens de behandeling van de zaak één of meerdere provisies vragen, voorafgaandelijk aan de levering van de diensten.

 

De provisies en de staten van kosten en ereloon zijn betaalbaar binnen de veertien dagen, op de zetel van de advocaat of op de bankrekening die wordt vermeld. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, een kortere betalingstermijn bepalen. Bij gebreke van betaling zijn van rechtswege en zonder de noodzaak tot ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd overeenkomstig de wet van 02 augustus 2002, te rekenen vanaf de verzenddatum, alsmede een bijkomende vergoeding voor de redelijke kosten, dewelke minstens 10% van het bedrag bedragen. Ieder protest met betrekking tot een provisie of staat moet aan de advocaat gericht worden via gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de verzenddatum, bij gebreke waarvan de staat of provisie onherroepelijk geacht wordt aanvaard te zijn.

 

De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag van de door hem onderschreven professionele beroepsverzekering en binnen de grenzen van de dekking. De advocaten zijn niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden waarop zij een beroep doen.

 

De overeenkomst tussen de advocaten en de cliënt wordt beheerst door het Belgische recht.

Wettelijke informatie

Advocaten Heist-op-den-Berg oefenen hun beroep uit in een vennootschap:

 

BVBA Johan Verstraeten

KBO: 0808.761.848

 

De facturatie gebeurt via de BVOF Vandebroeck – De Rieck – Verstraeten (KBO: 0872.892.508), met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Vaartstraat 68-70.

 

De advocaten hebben de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen, onder de titel van “advocaat” en houden kantoor te 3000 Leuven, Vaartstraat 68-70 en te 2221 Heist-op-den-Berg, Dorpsstraat 72A.

 

De advocaten zijn onderworpen aan verschillende reglementen en een specifieke deontologie.

 

U kan de advocaten contacteren, ondermeer ook bij klachten, via de contactgegevens vermeld op de contactpagina.

 

De advocaten zijn lid van de balie te Leuven en/of Mechelen, die op hun beurt lid zijn van de Orde van Vlaamse Balies (zie www.advocaat.be).

 

Alle advocaten zijn via de Balie individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid bij de NV Amlin Europe en met als makelaar Van Breda Risk and Benefits (Antwerpen).

 

De Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle diensten die de advocaten voor hun cliënten leveren.