· 

Grondwettelijk Hof - vernietiging wet uitstap kernenergie

Bij arrest van 05.03.2020 besliste het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van de wet van 28.06.2015 waarbij beslist werd tot de geleidelijke uitstap uit de kernenergie.

 

Deze wet had als bedoeling om de levensduur van de kerncentrales te verlengen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter dat art. 6 van de richtlijn 92/43/EEG oplegt dat er voorafgaand een milieueffectbeoordeling dient te worden gemaakt. Het is duidelijk dat er geen MER in dit geval was opgesteld.

 

Evenmin werd er een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij de burgers bezwaren konden indienen. Desgevallend kan verwezen worden naar het Verdrag van Espoo en Aarhus.

 

Het Grondwettelijk Hof vernietigt aldus de betrokken wet.

 

Indien u meer vragen hebt over dit onderwerp, kan u uiteraard ons kantoor contacteren voor een afspraak via 016/30.14.40 of info@advocaten-heist.be