· 

Diest - RUP vernietigd door Raad van State

Op verzoek van diverse cliënten mochten wij een verzoekschrift neerleggen tegen het besluit van de provincie Vlaams-Brabant van 11 oktober 2016 inzake het PRUP Diest, bedrijventerreinen Leuvensesteenweg.

 

Waar de Raad van State reeds in 2014 een vernietigingsarrest had uitgesproken, stelt de Raad van State heden dat er een schending is van de watertoets.

 

Wanneer blijkt dat het aannemen van een plan een schadelijk effect op het watersysteem kan doen ontstaan moet de plannende overheid ofwel de goedkeuring van dit plan weigeren ofwel gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan doorvoeren.

 

Men kan niet volstaan met te stellen dat bij vergunningsaanvragen voor verhardingen de generieke regelingen worden toegepast.  De verantwoordelijkheid kan dus niet worden doorgeschoven naar de vergunningverlenende overheid.

 

Gezien duidelijk blijkt dat er milderende maatregelen nodig zijn is het verwonderlijk dat deze niet in het PRUP opgenomen werden.

 

De Raad van State beslist aldus tot de vernietiging van het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 11 oktober 2016.

 

Indien u vragen hebt over procedures bij de Raad van State in verband met ruimtelijke uitvoeringsplannen kan u ons te allen tijde contacteren.

 

 

Download
Arrest Raad van State van 8 oktober 2019
Adobe Acrobat document 190.8 KB