· 

Vlaams Gewest veroordeeld tot opmaak Luchtkwaliteitsplan voor alle zones en agglomeraties in Vlaanderen

In een vonnis van 10 oktober 2018 heeft de Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel twee vorderingen ingesteld tegen het Vlaams Gewest ontvankelijk en gegrond verklaard.

 

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft in januari 2018 nieuwe modellen vrijgegeven waaruit blijkt dat in Vlaanderen de Europees opgelegde jaargrenswaarde voor stikstofdioxide op verschillende plekken worden overschreden. De verzoekende partij in deze procedure kaartte aan dat deze overschrijdingen niet zijn terug te vinden in de officiële gegevens die het Vlaams Gewest verzamelt en doorgeeft aan de Europese Commissie, waardoor de Vlaamse luchtkwaliteit de afgelopen jaren foutief wordt ingeschat.

 

De Voorzitter stelt nu vast het Vlaams Gewest de Luchtkwaliteitsrichtlijn schendt door deze accuratere gegevens van de Vlaams Milieumaatschappij niet door te geven aan de Europese Commissie en beveelt het Vlaams Gewest om binnen drie maanden na betekening ook deze gegevens te communiceren.

 

De Voorzitter gebruikt de gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij ook om vast te stellen dat de jaargrenswaarden voor stikstofdioxide in alle zones en agglomeraties in Vlaanderen werden overschreden en meent dat het gevoerde beleid niet volstaat om overschrijdingen te vermijden of de luchtverontreiniging terug te dringen. Hij veroordeelt het Vlaams Gewest tot opmaak van een luchtkwaliteitsplan conform de eisen die de Luchtkwaliteitsrichtlijn, en dit plan dient in het bijzonder van aard te zijn om de periode van overschrijding van de grenswaarde voor stikstofdioxide zo kort mogelijk te houden.

 

Het Vlaams Gewest wordt een termijn van één jaar verleend om dit luchtkwaliteitsplan op te maken, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per dag vertraging, met een maximum van 5.000.000 EUR.