· 

Beroep tegen een vergunning? Dit kan, ook al heb je geen bezwaar ingediend bij het openbaar onderzoek.

Er is maatschappelijk en politiek deining ontstaan omdat er tijdelijk sprake was van een beperking om beroep in te stellen tegen vergunningen.

 

De Vlaamse Decreetgever had immers op 8 december 2017 beslist dat wanneer men beroep wilde aantekenen tegen een vergunning en desgevallend naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen wilde stappen, men gebruik had moeten maken van het openbaar onderzoek om daar een gemotiveerd standpunt/opmerking/bezwaar neer te schrijven.

 

Dit maakte dat mensen die slechts in een latere fase kennis kregen van een beslissing over een vergunning niet meer in de mogelijkheid waren om op een ontvankelijke manier beroep aan te tekenen.

 

Het spreekt voor zich dat bepaalde maatschappelijke overtuigingen niet gediend zijn bij het indienen van beroepen en dit werd vertaald in het Decreet van 8 december 2017.

 

Ons kantoor mocht voor diverse rechtspersonen een annulatieberoep indienen bij het Grondwettelijk Hof, dat op 14/03/2019 overging tot vernietiging van de desbetreffende bepalingen.

 

Het Hof stelde hierbij dat het recht op toegang tot de rechter een fundamenteel recht is dat beschermd is in art. 10 en 11 van de Grondwet.

 

Beperkingen die hieraan gesteld worden kunnen niet aanvaard worden indien ze niet evenredig zijn met de nagestreefde doelstelling, wat in casu dus ook bewezen werd.

 

Het is belangrijk dat de leden van het betrokken publiek, voldoende toegang hebben tot de administratieve beroepsprocedure en het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 

Dit arrest heeft dan ook belangrijke principiële en praktische gevolgen.

 

Indien u hierover vragen heeft aarzel niet ons te contacteren.

 

 

Download
Arrest Grondwettelijk Hof van 14 maart 2
Adobe Acrobat document 188.5 KB