· 

Wat als iemand op je erfenis uit is?

 

Erfenisbejaging, een grond tot nietigheid van het testament

 

Met een testament heeft de erflater tot doel de verdeling van zijn of haar nalatenschap te regelen. Dit zoals de erflater het zelf wil, en waarbij (normaal gezien) afstand wordt gedaan van de wettelijke verdeelsleutel.

 

Alvorens een testament rechtsgeldig kan worden verklaard, dient het testament aan enkele vormvereisten te voldoen, moet de erflater ten tijde van het opstellen van het testament handelingsbekwaam zijn geweest en mag er geen sprake zijn van onrechtmatige wilsbeïnvloeding in hoofde van de testator.

 

Wordt deze laatste voorwaarde miskend, dan is er sprake is van erfenisbejaging.

 

Erfenisbejaging, een alomvattende term voor captatie of suggestie, is de situatie waarbij een derde de testator wederrechtelijk beïnvloedt teneinde deze te overhalen om in het eigen voordeel te doen beschikken.

 

Het gaat daarbij om een vorm van bedrog, waarbij men door middel van listige kunstgrepen een eigen voordeel poogt te bekomen.

De erfenisbejaging kan met alle middelen van recht worden bewezen.

 

Het gaat daarbij onder meer over nazicht van de gezondheidstoestand van de erflater op het moment dat het testament werd opgesteld.

 

Maar ook getuigen zijn belangrijk. Zij kunnen hun kijk geven op de relatie tussen de erflater en de begunstigde, en de mate waarin deze relatie (al dan niet vriendschappelijk dan wel affectief) oprecht leek.

 

Wil men het testament nietig laten verklaren, dan moet aldus het bewijs worden geleverd dat de wil van de testator op een doorslaggevende wijze werd beïnvloed, en dit door de creatie van een onrechtmatig klimaat (Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen AR. 19/112/A, d.d. 30 juni 2023).

 

 

Heb je bijkomende vragen, dan kan je ons steeds contacteren voor een afspraak, hetzij per mail via info@advocaten-heist.be  dan wel telefonisch op nummer +32 15 22 14 29.