· 

Burenhinder het niet-respecteren van afstandsregels omtrent de zogenaamde lichten en zichten leidt niet automatisch tot verwijdering van de werken

Een burengeschil ontstaat vaak naar aanleiding van (al dan niet vermeende) burenhinder. Deze kan de vorm aannemen van rookhinder, geurhinder, geluidshinder, … maar ook van hinder wegens uitzichten. Wat als de buren zogenaamde hinder ondervinden van uitgevoerde werken op uw perceel? Wat als zij stellen dat u de afstandsregels met de perceelsgrens niet heeft gerespecteerd en dat hierdoor hun privacy wordt geschonden? 

 

Toepasselijke wetgeving

Op 1 september 2021 trad het nieuw Burgerlijk Wetboek in werking, welke een eerbiedigende werking heeft waardoor de bestaande rechtsfeiten en rechtshandelingen, ook voor de toekomstige gevolgen, wel onderworpen blijven aan het oude Burgerlijk Wetboek.

Dateren de werken van vóór 1 september 2021? Dan is het oude recht nog van toepassing, ook wanneer de gevolgen hiervan doorlopen tot na deze datum. Werden de werken uitgevoerd vanaf 1 september 2021? Dan is het nieuwe recht van toepassing. 

Wat betreft de problematiek van de afstandsregels, zijn volgende bepalingen van het oude en het nieuwe recht van toepassing: 

Artikel 678 van het oud Burgerlijk Wetboek stelt als volgt: “Men mag op het besloten of niet besloten erf van zijn nabuur geen rechtstreekse uitzichten of uitzicht gevende vensters, noch balkons of andere soortgelijke vooruitspringende werken hebben, tenzij er een afstand van negentien decimeter is tussen de muur waar men die maakt, en het erf.”

Artikel 679 van het oud Burgerlijk Wetboek voegt daaraan toe: “Men mag op datzelfde erf geen zijdelingse of schuine uitzichten hebben, tenzij er een afstand is van zes decimeter.”

Artikel 3.132 van het nieuw Burgerlijk Wetboek stelt het volgende: 

“Afstanden voor vensters, muuropeningen en soortgelijke werken

§ 1. De eigenaar van een gebouw mag vensters met doorzichtige beglazing, muuropeningen, balkons, terrassen of soortgelijke werken aanbrengen voor zover deze op een rechte afstand van minstens negentien decimeter van de perceelsgrens zijn aangebracht. Deze afstand wordt gemeten met een loodrechte lijn op de dichtste plaats aan de buitenkant van het venster, de muuropening, het balkon, het terras of soortgelijke werken tot aan de perceelsgrens.

In of op een gemene muur kan een eigenaar geen vensters, muuropeningen, balkons, terrassen of soortgelijke werken aanbrengen.

§ 2. De nabuur kan de verwijdering vorderen van de werken die in strijd met deze afstand zijn opgetrokken, behalve indien:

1° hierover een akkoord bestaat tussen de buren;

2° zijn perceel op het ogenblik van de oprichting ervan tot het openbare domein behoorde of een onverdeeld goed was dat accessoir was aan het gebouw waarvan het betrokken werk deel uitmaakt;

3° de werken geen enkel risico voor het privéleven en het goede nabuurschap kunnen opleveren, bijvoorbeeld omdat het uitzicht niet verder reikt dan negentien decimeter vanaf deze werken;

4° het venster, de muuropening, het terras, het balkon of de soortgelijke werken zich al minstens dertig jaar op de betrokken plaats bevinden.”

Beoordeling in concreto door de rechter 

Wat als de buren stellen dat hun privacy wordt geschonden sinds u verbouwingswerken heeft laten uitvoeren, bijvoorbeeld door het plaatsen van een terras met zicht op hun tuin? Wat als het terras op minder dan negentien decimeter staat van de perceelsgrens? 

De rechtbank heeft hierover eerder reeds geoordeeld dat, indien de werken werden uitgevoerd conform een vergunning én er voldoende maatregelen werden genomen om het zicht in feite te beperken (bijvoorbeeld door het plaatsen van schermen), de buren de verwijdering van de werken niet kunnen vorderen wanneer zij niet kunnen aantonen dat zij reële schade zouden lijden door de hinder. De hinder moet immers abnormaal zijn. 

Verder heeft de rechtbank ook geoordeeld dat, indien er onvoldoende tot geen bewijs wordt voorgelegd van de geleden schade en de buren daarenboven onredelijke vorderingen instellen uit loutere kleingeestigheid, er sprake kan zijn van een tergend en roekeloos geding (voor meer informatie, zie “Misbruik van procesrecht blijft niet ongestraft”, gepubliceerd op www.advocaten-leuven.be op 20.03.2012).

 https://advocaten-leuven.be/misbruik-van-procesrecht-blijft-niet-ongestraft/

Bent u betrokken bij een burengeschil of wenst u een advies? 

 

Bij vragen over dit thema kan u zeker bij ons terecht: info@advocaten-heist.be – 015/22 14 29.