· 

Handelshuur van korte duur

Sinds 1 september 2017 is het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in werking getreden.

Voor het ontstaan van dit decreet was het niet mogelijk om een handelshuurovereenkomst af te sluiten voor een duur korter dan 9 jaar. De huur met een duurtijd van minder dan een jaar werd zelfs uitdrukkelijk uit het toepassingsgebied van de Handelshuurwet uitgesloten: 'De bepalingen van deze afdeling zijn evenwel niet van toepassing: 1° Op de huur die wegens de aard of bestemming van het goed of volgens de gebruiken, normaal wordt toegestaan voor minder dan een jaar'.

Sedert 1 september kan een handelspand voortaan verhuurd worden voor een duur die niet één geheel jaar bereikt of overtreft om kleinhandel of ambacht in uit te oefenen, zonder onder het regime van de handelshuurwet te vallen.

Gelet op de korte duur leent de toepassing van het decreet zich dan ook uitstekend voor pop-up initiatieven.

Steeds meer ondernemers wensen immers eerst de populariteit van een detailhandelsconcept uit te testen door het oprichten van een pop-up store, om eventueel daarna over te gaan tot een permanente vestiging.

 

Door het decreet is er aldus een einde gekomen aan de juridische onzekerheid omtrent de huur van handelspanden voor een korte duur.