Ik word gedagvaard voor schade die ik niet heb toegebracht. Wat nu?

Helaas is het altijd mogelijk dat u wordt gedagvaard voor het vergoeden van schade dewelke u hetzij niet zelf (rechtstreeks) hebt veroorzaakt, hetzij niet alleen hebt veroorzaakt.

 

Denk daarbij aan schade veroorzaakt wegens vernieling van een wagen waarbij u niet alleen deze vernielende handelingen stelde, maar waarbij de schade mede werd veroorzaakt door derden.

 

Daarnaast kan het ook zijn dat u onrechtstreeks de schade hebt veroorzaakt, doch dat dit gebeurde in het kader van wettige zelfverdediging wegens uitlokking van een derde en er bijvoorbeeld door het wegduwen van deze derde schade werd veroorzaakt aan een ander.

 

Wanneer u meent dat u onterecht werd gedagvaard en de aansprakelijkheid eigenlijk (mede) bij een derde moet worden gelegd, dan kan u deze laatste in de hangende procedure zelf dagvaarden in gedwongen tussenkomst en vrijwaring.

 

Concreet kan de situatie als volgt worden voorgesteld:

 

Schadelijder persoon x dagvaardt persoon y daar hij deze laatste aansprakelijk acht voor zijn geleden schade. Bij dagvaarding (of verzoekschrift) wordt aldus gevraagd persoon y te horen veroordelen tot het betalen van de geleden schade.

 

Persoon y is het hier niet mee eens en meent dat persoon z de eigenlijke aansprakelijkheid (of minstens een gedeelte hiervan) draagt.

 

Het is dan aan persoon y om persoon z te dagvaarden in gedwongen tussenkomst en vrijwaring zodanig laatstgenoemde gedwongen wordt betrokken in de hangende procedure tussen persoon x en persoon y.

 

Indien persoon y meent dat hem geen enkele schuld ten laste kan worden gelegd, gaat dit gepaard met een vordering tot vrijwaring.

 

Deze vordering heeft tot doel eventuele financiële gevolgen van de aansprakelijkheidsvordering vanwege persoon x af te wenden op persoon z.

 

 

Bent u ten onrechte gedagvaard voor schade waarvoor u niet verantwoordelijk bent, dan kan u ons steeds contacteren voor een afspraak, hetzij per mail via info@advocaten-heist.be  dan wel telefonisch op nummer 015 / 22 14 29.